Buyaka Kule 2, No:8/C Blok Kat:16 34771 Ümraniye İstanbul [email protected]

Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Yönetim Sistemi Danışmanlığı


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001; firma yapısından, büyüklüğünden ve sektöründen bağımsız olarak tüm kuruluşlar tarafından uygulanabilen bir kalite yönetim sistemidir.

Kalite yönetim sistemi, kuruluşun genel performansını artırmasını ve sürdürülebilirlik stratejisine temel olan yapının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Etkin bir kalite yönetim sistemi,

 • Çalışanların yetki ve sorumluluklarının,
 • Müşteri memnuniyetinin,
 • Yasal gerekliliklere uygunluğun,
 • Üretimin ve ürünün izlenebilirliğinin,
 • Tedarikçi değerlendirmelerinin,
 • İstatistiklerin ve veri analizlerinin,

sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesi ile kuruluşların devamlılığını (sürdürülebilirliğini) sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, kuruluşların çevresel performanslarını arttırmak için kullanabilecekleri bir çevre yönetim sistemidir.

Çevre yönetim sistemi, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamakta ve çevre sorumluluklarının sistematik bir yaklaşımla yönetilmesini sağlamaktadır.

Etkin bir çevre yönetim sistemi,

 • Kuruluşun çevresel performansının artmasını,
 • Kaynakların etkin kullanılması ile atık ve enerji azaltımını,
 • Çevresel etkilerin yönetilmesini,
 • Yasal mevzuatlara uygunluğu,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile ürün ve hizmetlerin; tasarımından tüketimine kadar tüm süreçlerinin kontrol altında olmasını,
 • İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılmasını ve güvenin artmasını,

sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için yönetim sistemi şartlarını kapsar.

OHSAS 18001, her tip ve büyüklükteki kuruluş tarafından uygulanabilir ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Bu standard, sosyo-ekonomik denge içinde iyi İSG uygulamalarını destekleyerek sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna katkı sağlamaktadır.

Etkin bir İSG yönetim sistemi,

 • Çalışanlara güvenli bir ortam sağlayarak iş kazalarının ve hastalıklarının önlenmesini,
 • Güvenli bir iş ortamı ile çalışanların motivasyonlarının artmasını,
 • İş kazalarının önlenmesi ile etkin ve verimli çalışmayı,
 • İş yerinde oluşabilecek kaza, patlama, yangın vb. olayların önlenmesi ile kuruluşun güvence altına alınmasını,
 • Yasal mevzuatlara uygunluğu,
 • Yönetim maliyetlerinin azaltılması ve uygun bir insan kaynakları yönetimini,

sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, kuruluşun enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketimini de içine alan enerji performansının sürekli iyileştirilmesi konusunda sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlayan bir enerji yönetim sistemidir.

ISO 50001, kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktır. Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğin çevre boyutunu desteklemektedir.

“Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereğince, endüstriyel işletmelerin devlet desteği amaçlı hazırlattıkları Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) başvuruları için “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Etkin bir enerji yönetim sistemi,

 • Enerjinin sistematik yönetimiyle çevresel etkilerin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını,
 • Kaynakların daha etkin kullanılması ile enerji maliyetlerinin azaltılmasını ve rekabet gücünün artırılmasını,
 • Enerji kayıplarının belirlenmesini ve enerji daha verimli kullanılmasını,
 • Kuruluş içinde ve tedarik zincirinde enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini arttırarak enerji politikalarının oluşturulmasını,
 • Kuruluşların, enerji konusundaki duyarlılıklarının doğruluğunu pazara kanıtlamalarını,

sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001, kuruluşlarda bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir standarttır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür.

ISO 27001, kuruluşların bilgi varlıklarını belirlemelerini ve bu varlıklara yönelik risklerin kontrol altına alınmalarını sağlamaktadır.

Gümrük işlerinde zaman kazanmasını ve lojistik maliyetlerini düşürmesini amaçlayan “Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği” ile başvuru yapacak kuruluşların ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgelerine sahip olması zorunludur.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kolay ve güvenli ihracatı teşvik amacıyla “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği”ni Resmi Gazete’de yayımlayarak ihracatçı firmaların gümrük işlerinde zaman kazanmasını ve lojistik maliyetlerini düşürmesini amaçlamıştır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi,

 • Kuruluşların bilgi varlıklarının güvence altına alınmasını,
 • Olası tehditleri bertaraf ederek iş sürekliliğini,
 • Bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını,
 • Bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesinin, silinmesinin ya da herhangi bir şekilde tahrip edilmesinin önlenmesini,
 • Bilgilere yetkililerce ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olması
 • Bilgiye erişim hakkının olanların ihtiyaç duyduğunda ulaşabilmesini,

sağlamaktadır.

SEEM; konusunda uzman kadrosu ile kuruluşunuzda yönetim sisteminin kurulması, etkin olarak uygulanması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.