Flora Residence No:1 Kat: 28 D.No:365 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul [email protected]

Sürdürülebilirlik Stratejisinin Geliştirilmesi

Sürdürülebilirlik Stratejisinin Geliştirilmesi

Sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin tüm parametrelerinin bir denge içinde yürütülmesi ve kurumsal bir kültüre dönüştürülmesi için bir yol haritası belirleme sürecidir. Şirketler sürdürülebilirlik stratejisi ile “sürdürülebilir” bir iş modeli kurgularken, gezegeni ve bu gezegen üzerinde yaşayan canlılığa dair olumlu katkı sunabilecekleri bir rol ve eylemler serisi de belirlemiş olurlar. 

Bu süreçte:

 1. Rekabetçiliğin sınırları çizilir; çünkü sürdürülebilirlik sadece finansal gelişmeyi teşvik etmez, beraberinde insan, toplum ve çevre gibi katmanların da ihtiyaç ve beklentilerini gözetir.
 2. Şirketin sürdürülebilirlik bağlamındaki risk ve fırsatları belirlenir, değerlendirilir ve önceliklendirilir.
 3. SBTi yaklaşımı baz alınarak şirketin sürdürülebilirlik hedefleri belirlenir.
 4. Sürdürülebilirlik hedeflerinin hangi ölçütlere göre takip edileceği ve ilerlemenin nasıl ölçümleneceği belirlendikten sonra raporlama metodolojisi saptanır.
 5. Uygun metriklere bağlı olarak gerçekleşen raporlamalar ile süreç çıktıları paydaşlara iletilir.

Önemlilik Analizi

Önemlilik Analizi, en genel çerçevede yatırımcı ve paydaşlardan gelen bildirime dayanarak iş süreçlerimiz üzerinde “önemli” etkisi olan konuları anlamaktır. “Sürdürülebilirliğe dair hangi önemli konular operasyonlarımıza etki eder?” sorusuna cevap sağlanırken, etki hem pozitif hem de negatif olarak çift yönlü ele alınır. Kuruluş için önem arz eden konuların net olarak ortaya konması ile analiz sonuçlandırılır.

Paydaş Analizi

Paydaş Analizi ile şirketler hangi kişi ve grupların kendileri için öncelikli olduğunu belirlerler. Bu süreçte temel paydaş grupları tanımlanır, kategorize edilir ve bu grupların ihtiyaç ve beklentileri ortaya konur. Analiz sonuçlarını hesaba katarak şirketler paydaşlarla iş birliği içinde hareket edecekleri bir zemin yaratır ve ilişkilerini bu zemin üzerinde şekillendirirler. Bütün bu süreç içerisinde “Paydaş Kapitalizmi” yaklaşımı ile üretilen değer sadece maddi karşılık ve kâra indirgenmeksizin daha büyük ölçekli olarak ele alınır. Toplumsal fayda perspektifi ile uzun vadeli olarak tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik faaliyetler programlanmış olur. 

Önceliklendirme Analizi

Önceliklendirme Analizi, kurum için sürdürülebilirlik açısından öncelikli konuların, Önemlilik Analizi ve Paydaş Analizi çıktılarına dayanarak saptandığı bir analizdir.

Önceliklendirme Analizi Şirketlere Ne Sağlar?

 • İş stratejisini paydaş beklentilerine uygun olarak revize etmeye olanak sunar 
 • ESG parametrelerine uyum konusunda bir yol haritası çıkarılmasına katkı sağlar
 • Şirketin sürdürülebilirlik performansının ölçümlenmesi için önem ve öncelik kriterleri belirler
 • Risk ve fırsatların proaktif olarak öngörülmesine olanak sağlar
 • Paydaşlarla dinamik ve tatminkâr bir iletişimin kapılarını aralar
 • Farklı raporlama türlerinde de kullanılabilecek bir veri seti oluşturur

Biz Ne Yapıyoruz?

Önceliklendirme Analizi gerçekleştirilirken kuruluşun değer zinciri boyunca karşılaşabileceği sürdürülebilirlik ile ilintili konular iki temel soru ile ilişkilendirilerek cevaplanır:

 • Her bir konunun kuruluşun repütasyonu, mali durumu ve operasyonel büyümesi üzerinde yaratabileceği pozitif ve negatif etkiler nelerdir?
 • Bu konular Paydaş Analizi ile ortaya konmuş olan temel paydaş grupları için ne ifade etmekte ve ne kadar önem taşımaktadır?

Bu iki soru cevaplandırılarak önceliklendirilmesi gereken konular belirlenir ve Önceliklendirme Matrisi oluşturulur. Böylece kuruluşun iş süreçleri ve paydaşları üzerinde etkisi olabilecek çevresel, sosyal ve yönetişim parametreleri net bir şekilde ortaya konur.

İklim Değişikliği Risk Analizi

İklim Değişikliği Risk Analizi, mevcut entegre risk yönetimine, iklim değişikliği risklerinin entegre edilmesi ve bu bağlamda şirketlerin risk ve fırsatlarının yeniden tanımlanarak analiz edilmesi süreçleridir.

İklim Değişikliği Risk Analizi Şirketlere Ne Sağlar?

Sürdürülebilirlik ile ilintili olarak ortaya çıkan riskler aslında aynı zamanda uzun dönemde kendini gösterecek mali risklerdir. Bu nedenle İklim Değişikliği Risk Analizi ile şirketler

 • Finansal olmayan parametreleri finansallaştırılarak olası maliyetlerinin önüne geçilebilir,
 • Finansal risklerini daha efektif bir şekilde yönetebilir,
 • Sektörel ve pazarla ilintili belirsizlikleri öngörülebilir kılabilir,
 • Performanslarını arttırabilir ve sürdürülebilir başarı elde edebilir,
 • Uzun vadeli stratejik hedefleri bütüncül olarak ele alma şansı yakalayarak bu hedeflere ulaşma süreçlerini kolaylaştırabilirler.

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Sürdürülebilirlikle İlintili Risk ve Fırsatların Tanımlanması
 • Risk Yönetim Prosedürünün Güncellenmesi
 • Stratejik Planlama
 • ESG Riskleri Etki Azaltım ve Adaptasyon Stratejileri

Senaryo Analizi

İklim değişikliği bağlamında belirlenmiş olan bir koşulun yaratacağı olası sonucu, bu sonuca hizmet edecek faktörlerle birlikte ele alan yaklaşıma senaryo analizi denmektedir. Analiz çalışmaları bağlamında, öncelikle ana faktör ve parametreler belirlenir ve bu faktör ve parametreler farklı kombinasyonlarda birbiri ile ilişkilendirilerek her bir kombinasyonun yaratacağı olası durum ve sonuçlar belirlenir. Böylece IEA (International Energy Agency) ve IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tarafından öne sürülen senaryolar dahilinde, şirketlerin hava sıcaklığındaki 2 derece, 1.5 derece, 4 derecelik artışlarda ve herhangi bir aksiyonun alınmadığı durumlarda yaşayabileceği olasılıklar tanımlanır.

Senaryo Analizi Şirketlere Ne Sağlar?

 • İklim odaklı bir gelecek okuması yaparak şirketlerin risk ve fırsatlarını daha net tanımlamalarına yardımcı olur
 • Belirsizliği ve öngörülemezliği azaltır
 • Şirketleri daha hazırlıklı bir konuma getirir
 • Emisyonların uzun vadeli sonuçlarına dair bilgi akışı sağlar
 • İklim krizine dair farkındalığı arttırır ve çok katmanlı düşünmeye teşvik eder
 • Şirketlerin risklerini finansallaştırmasına katkıda bulunur
 • Şirketlerin stratejilerini doğru konumlamalarına yardımcı olur
 • Yatırımcıların şirketleri daha sağlıklı değerlendirmesine hizmet eder
 • Şirketlerin Sıfır Emisyon / Net-Zero Hedeflerinin teknik uygunluğunu ortaya koyar

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Değer Zinciri Haritalandırması
 • Senaryoların Belirlenmesi
 • Farklı Senaryolara Göre Risk ve Fırsatların Tanımlanması