Flora Residence No:1 Kat: 28 D.No:365 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir İstanbul [email protected]

Sürdürülebilirlik Raporlamaları

Sürdürülebilirlik Raporlamaları

Entegre Faaliyet Raporu

Entegre Faaliyet Raporu şirketin faaliyetleriyle ulaştığı finansal performansın yanı sıra sürdürülebilirlik performansının da sunulduğu bir raporlama biçimidir. Rapor kapsamında faaliyetlerin sosyal, çevresel, yönetişimsel ve mali etkileri tanımlanır. Böylece finansal göstergeler, finansal olmayan göstergelere entegre edilerek yatırımcılar ve diğer paydaşlara bütüncül bir perspektifle sunulur.

Entegre Faaliyet Raporu Şirketlere Ne Sağlar?

 • İş süreçleri, eylemler ve çıktıları birlikte ele alınır
 • Entegre bakış açısıyla daha efektif bir yönetim ve değerlendirme fırsatı elde edilir
 • Okuyucuyu dostu bir raporlama tekniği ile daha etkin bir biçimde paydaşlara ulaşılır
 • Kompakt ve entegre bilgi paylaşımı ile rapor kalitesi yükselirken, paydaşlar nezdinde güven uyandıran bir bilgi iletimi sağlanır

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Önceliklendirme Analizi
 • Rapor İçeriğinin Belirlenmesi ve İçerik Akış Analizi
 • İklim Değişikliğine Bağlı Risk ve Fırsatların Analizi
 • Verilerin Entegre Yazımı
 • Sürdürülebilirlik Performans Analizi

GRI Standartlarına Uygun Sürdürülebilirlik Raporu

The Global Reporting Initiative (GRI, Küresel Raporlama Girişimi) ekonomik, çevresel ve sosyal birtakım standartlar tanımlayarak, organizasyonların iklim değişikliği, insan hakları ve etik gibi konulardaki etkilerini görmelerini hedefleyen bağımsız ve uluslararası bir girişimdir.

GRI standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporu, GRI tarafından belirlenen kriterlere dayanılarak oluşturulan ve kurumların sürdürülebilirlik performansının standart parametrelere göre değerlendirildiği bir raporlama biçimidir. Kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansları kamuya şeffaflıkla arz edilirken, sürdürülebilirlik açısından konumlandıkları yer de paydaşlara sunulur.

GRI Standartlarına Uygun Sürdürülebilirlik Raporu Şirketlere Ne Sağlar?

Sürdürülebilirlik alanındaki en iyi raporlama parametreleri olan GRI standartlarının benimsenmesi ile

 • Her aktör için tanımlı standart kriterler, organizasyonları birbiriyle kıyaslanabilir hale getirir,
 • Kurumların sürdürülebilir kalkınmaya katkıları net ve objektif bir çerçeve ile sunulur,
 • Şirketler sürdürülebilirlik raporlaması için gereken bütün verileri sistematik bir şekilde sınıflandırır,
 • Kapsamlı, güvenilir, esnek, kanıta dayalı, şeffaf ve okuyucu dostu bir rapor oluşturulur,
 • Etkin raporlama ile paydaşlarla ilişkiler gelişirken, şirketin repütasyonu olumlu yönde etkilenir,
 • Raporlama çıktıları ile şirketler, risk ve fırsatlarını net görerek, daha etkin bir iş yönetim modeli kurgulama şansı yakalar.

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Önceliklendirme Analizi
 • Sürdürülebilirlik Stratejisinin Belirlenmesi
 • Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Belirlenmesi
 • İklim Değişikliğine Bağlı Risk ve Fırsatların Analizi
 • Emisyon Hesaplamaları
 • Standartlara Uygun, Şeffaf ve Tutarlı Rapor Yazımı

TCFD Raporlaması

TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) yaklaşımı ile yapılan raporlamalar iklimle ilintili olarak ortaya çıkabilecek risk ve fırsatları ve bunların iş süreçlerine etkilerini değerlendirir.

11 tavsiye ile açıklanan ve sürdürülebilir bir bakış açısı ile şekillendirilen TCFD yaklaşımı, raporlamada 4 ana eksene işaret eder. Bu eksenler “yönetişim”, “strateji”, “risk yönetimi” ve “metrik ve hedeflerdir”.

Bu eksenler dahilinde şirketler kuruluşun iklimle ilgili risk ve fırsatları nasıl tanımladıkları, değerlendirdikleri ve yönettiklerine dair bir veri akışı sağlarlar. Böylece stratejilerini nasıl belirledikleri ve uyguladıklarını, risk yönetim süreçlerini nasıl işlettiklerini, iş süreçlerini nasıl yürüttüklerini ve belirledikleri hedeflere doğru ilerlerken hangi ölçütlere göre ilerlemelerini takip ettiklerini de ortaya koyarlar.

TCFD Yaklaşımı Şirketlere Ne Sağlar?

Şirketler TCFD raporlama standartları ile belli ilkelere bağlı kalarak, iklim ekseninde nerede durduklarını ifşa ederler ve böylece karşılaştırılabilir, doğrulanabilir, güvenilir, şeffaf ve pro-aktif olma imkânı bulurlar. Bu süreçte iç ve dış paydaşları nezdinde iklim değişikliğinin finansal etkileri anlaşılırken, kurumlar ilgili yatırımlarla kendi pozisyonlarını güçlendirebilir, yeni fırsatlar yakalayabilir, iş modellerini geliştirerek iklim-dayanıklı yapılar kurabilirler.

Biz Ne Yapıyoruz?

 • GAP Analizi
 • Şirket Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
 • TCFD Yol Haritasının Oluşturulması
 • Senaryo Analizi Çalışmaları
 • Alandaki En İyi Pratik Örneklerinin Paylaşımı
 • Karbonsuzlaşma Stratejilerinin Belirlenmesi

 

CDP (Carbon Disclosure Project) Raporlaması

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) kâr amacı gütmeyen, çevresel etkilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması için oluşturulmuş küresel beyan sistemidir. Sisteme katılan kurum ve kuruluşlar mali ve doğal kaynaklarını nasıl kullandıklarını, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini ve iklim krizi ile ilintili olarak karşılaştıkları risk ve fırsatlarını gönüllü olarak paydaşlarıyla paylaşırlar.

CDP (Carbon Disclosure Project)’ye Katılmak Şirketlere Ne Sağlar?

Şirketler CDP’ye katılarak

 • İklim krizine dair aldıkları sorumlulukları kamuya sunarak olumlu repütasyon sağlayabilir, paydaşlar için daha güvenilir bir pozisyona konumlanabilirler
 • Risk ve fırsatlarını öngörerek iş modellerini güncelleyebilir ve daha dayanıklı yapılar kurabilirler
 • Performanslarını objektif bir şekilde analiz edebilir, ilerlemelerini kayıt altına alabilirler
 • Olası bir regülasyon değişikliği ile ortaya çıkabilecek mali sonuçlara hazırlıklı olabilirler
 • Verilere dayanan analizler içeren bir raporlama ile maliyetleri düşürebilecek birtakım strateji ve fırsatları fark edebilirler

Biz Ne Yapıyoruz?

 • GAP Analizi ile CDP Skorları İyileştirme Programı
 • İklim Değişikliğine Bağlı Risk ve Fırsatların Tanımlaması ve Analizi
 • Emisyon Hesaplamaları
 • Emisyon Düşürme Stratejileri Belirleme
 • Senaryo Analizi