Buyaka Kule 2, No:8/C Blok Kat:16 34771 Ümraniye İstanbul [email protected]

Hayat Boyu Değerlendirme ve Çevre Etiketleri Danışmanlığı

Hayat Boyu Değerlendirme ve Çevre Etiketleri Danışmanlığı

Hayat Boyu Değerlendirme (LCA)

Hayat Boyu Değerlendirme, bir ürünün ya da hizmetin üretiminde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım ve kullanım sonrası atık olarak bertarafını da kapsayan yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki çevresel etkilerini belirlemek, raporlamak ve yönetmek için kullanılan bir yöntemdir. ISO 14040 ve ISO 14044 standartları, hayat boyu değerlendirme çalışmalarında kullanılacak yöntem ve prensipleri içermektedir.

Hayat boyu değerlendirme çalışması,

  • Ürün veya hizmette zaman içinde gerçekleşen değişikliklerin çevresel etkilerinin belirlenmesini,
  • Alternatif işlemlerin veya kullanılacak malzemelerin yol açacağı olumlu/olumsuz çevresel etkilerin nitelik ve nicelik olarak belirlenmesin ve yönetilmesini,
  • Mevcut proseslerde yapılacak geliştirme çalışmalarına dayanak oluşturmasını ve/veya karşılaştırma yapılmasını,
  • Hangi aşamada en çok enerji veya kaynak gerektirdiğini veya hangi aşamaların en çok kirletici oluşturacağının belirlenmesini,
  • Temiz üretim, doğal kaynakların korunması, verimlilik artışı gibi çalışmalarda alınacak kararlar için doğru bilginin elde edilmesini,
  • Çevre etiketi uygulaması, çevresel bir beyanın hazırlanması veya çevresel ürün açıklaması geliştirilmesi için gerekli bilgilerin oluşturulmasını,

sağlamaktadır.

Kuruluşların, ISO 14001:2015 standardına geçiş sürecinde hayat boyu değerlendirme yaklaşımı büyük önem taşımaktadır. SEEM; ISO 14001:2015 standardına geçiş sürecinde hayat boyu değerlendirme yaklaşımın oluşturulması ve çalışanlara eğitim verilmesi konularında hizmet vermektedir.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak hayat boyu değerlendirme çalışmaları için danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

 

ISO 14024 – Tip I Çevresel Etiketleme

Belirli bir ürün kategorisindeki ürünün hayat boyu değerlendirme yaklaşımına göre çevre yönünden tercih edilebilirliğini gösteren çevre etiketlerinin, ürünler üzerinde kullanılması yetkisinin verilmesinde uygulanan ve bir çok kritere dayanan, üçüncü taraflarca yapılan bir etiketleme programıdır.

Bu sistemde kullanılan kıstasların çoğu ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkaracağı çevresel etkiler düşünülerek belirlenmiş olduğundan, bu etiketler tüketicilere çevreye en duyarlı ürünleri seçme imkanı sunan mükemmellik etiketleri olarak da değerlendirilebilir.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan “Eco Label”, İskandinav Kuğu’su olarak bilinen “Nordic Eco Label”, Almanya’da uygulanmaya başlanan ve dünyanın ilk yeşil etiketi olma ünvanına sahip “Blue Angel” etiketleri bu gruba örnektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013-2017 dönemi Stratejik Planı’nda yer alan Çevresel Etiket Altyapısı (ÇETAY) Projesi kapsamında çalışmalar devam etmekte olup 2017 yılı sonuna kadar çevreye duyarlı yaklaşım gösteren, işletmelere ilişkin belgelendirme sistem alt yapısı oluşturulacaktır. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerin çevresel duyarlılık etiketi ile ödüllendirilmesi sağlanacaktır.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, kuruluşlara çevre etiketlemesi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

ISO 14021 – Tip II Kendinden Beyanlı Çevre Etiketleri

Çevre ile ilgili iddiaların öz beyanına dayanır. Verilerin doğrulanabilir ve şeffaf olması esastır. Ancak üçüncü taraflarca doğrulanma şartı yoktur. Firmaların, kendi çevre beyanlarını ve kriterlerini gösteren etiketler bu gruba girer.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, kuruluşlara çevre etiketlemesi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

ISO 14025 – Tip III Çevresel Beyanlar

Tip III çevre beyanları, aynı fonksiyona sahip ürünler arasındaki karşılaştırmalara imkan vermek amacıyla, bir ürünün hayat döngüsüne dair değerlendirilmiş çevreyle ilgili bilgileri gösterir. Bu tür beyanlar:

  • ISO 14040ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, bağımsız bir şekilde doğrulanmış hayat boyu değerlendirme verilerine, hayat boyu envanter analizi verilerine veya bilgi modüllerine ve uygunsa çevreyle ilgili ilave bilgilere dayanır.
  • Önceden belirlenmiş parametreler kullanılarak geliştirilir.

Şirket veya şirketler grubu, sanayi sektörü veya ticaret birliği, kamu kurum veya kuruluşları veya bağımsız bilimsel kuruluş veya başka bir kuruluş gibi bir program yürütücüsünün yönetimine tabidir.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, kuruluşlara çevre etiketlemesi konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

Çevresel Ürün Beyanları (EPD)

Çevresel Ürün Beyanları (EPD), tüketicilerin aldıkları ürünlerin veya hizmetlerin çevresel etkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Ürün veya hizmetin çevresel boyutunu tanımlayan etkili bir pazarlama aracıdır. Ürün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca potansiyel çevresel etkilerini kontrol ederek çevresel performansta sürekli iyileştirmeyi hedefler.

Çevresel Ürün Beyanları (EPD), ürünlerin Hayat Boyu Değerlendirmesi (LCA) çalışmaları sayesinde ortaya çıkarılmış çevresel verilerini ve bununla bağlantılı olan diğer bilgileri ISO 14025 (Tip III Çevresel Beyannameler) uluslararası standartlara göre raporlayan doğrulanmış bir belgedir.

SEEM, konusunda uzman ve yetkin kadrosu ile, Tip III – Çevresel Ürün Beyanları konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.